(044) 223-27-26
(095)-283-88-88
(067)-506-16-04
(044) 223-27-26
(095)-283-88-88
(067)-506-16-04
РусскийEnglishУкраїнський
Консалтинговая компания SV Development – оценка недвижимости, консалтинг, разработка концепции, оценка квартир, оценка земли, агентство недвижимости
Головна / Оцінка нерухомості / Експертна ринкова оцінка бізнесу, продаж бізнесу / Процедура експертної ринкової оцінки бізнесу, продаж бізнесу

Процедура експертної ринкової оцінки бізнесу, продаж бізнесу

Вартість послуг з експертної оцінки нерухомого майна, квартир, землі, будинків у Києві

Телефонуйте: (095) 283-88-88, (067) 994-43-36 (відділ експертної оцінки нерухомості)

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ однакова для будь-якої цілі:

 • Експертна оцінка квартири - 200 грн.
 • Експертна оцінка будинку - 200 грн.
 • Експертна оцінка нежитлових приміщень - 200 грн.
 • Експертна оцінка землі - 200 грн.
 • Експертна оцінка автомобіля - 200 грн.

Виконуємо експертну оцінку нерухомості, землі по МІНІМАЛЬНІЙ вартості ПО ВСІЙ УКРАЇНІ!

Бізнесом називається певна господарська діяльність, що ведеться або планується для провадження з використанням активів цілісного майнового комплексу. Але, як відомо, діяльність не може бути об\'єктом купівлі-продажу.

Зазвичай під «бізнесом» розуміють:

 • Цілісний майновий комплекс (ЦВК) підприємства;
 • Контрольний пакет корпоративних прав підприємства.

Корпоративні права - Це права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочність на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) та активів у разі ліквідації організації відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Тобто, купуючи бізнес, Ви купуєте або ЦВК, або корпоративні права підприємства. Потрібно чітко розмежовувати ці об\'єкти, оскільки у них різний правовий статус, у зв\'язку з чим, різна процедура купівлі та різні наслідки, відповідно, і ризики такого придбання.

Наприклад, у разі придбання торгового центру як «готового бізнесу» як ЦВК купується будинок, де функціонує торговий центр, тобто безпосередньо нерухомість і устаткування.

Придбання ж торгового центру за допомогою покупки контрольного пакета корпоративних прав підприємства має на увазі придбання всіх матеріальних і нематеріальних активів цього підприємства.

Іншими словами, бізнес - це підприємство в дії і його вартість перевершує вартість майнового комплексу на величину так званих невловимих активів, невіддільних від кадрового потенціалу підприємства (досвід трудового колективу, налагоджені зв\'язки і взаємини з клієнтами, зв\'язки в державних органах та інші нерегістріруемие активи).

Саме наявністю невловимих активів можна пояснити ринкову привабливість деяких фірм з негативним власним капіталом. Бізнес - поняття ширше, ніж майновий комплекс.

Таким чином, оцінка бізнесу (для продажу бізнесу, застави, тощо) - це визначення вартості компанії як майнового комплексу, здатного приносить прибуток його власнику.

При проведенні оцінки (для продажу бізнесу, застави, тощо) визначається вартість всіх активів компанії: нерухомого майна, машин і устаткування, складських запасів, фінансових вкладень, нематеріальних активів.

Крім того, окремо оцінюється ефективність роботи компанії, її минулі, справжні і майбутні доходи, перспективи розвитку і конкурентне середовище на даному ринку, а потім проводиться порівняння оцінюваної компанії з підприємствами-аналогами.

На підставі такого комплексного аналізу визначається реальна вартість бізнесу (оцінка бізнесу), як майнового комплексу, здатного приносити прибуток.

Незалежна оцінка бізнесу (для продажу бізнесу, застави, тощо) може бути проведена у відношенні наступних об\'єктів:

 • Діючих підприємств (приватних, колективних, комунальних, державних та ін), як бізнесу господарюючого суб\'єкта з усією сукупністю що лежать на ньому прав і зобов\'язань;
 • Компаній (закритих, відкритих акціонерних товариств, товариств з обмеженою, додатковою, повною відповідальністю та ін);
 • Структурних підрозділів підприємств (цехи, виробництва, ділянки);
 • Об\'єднань підприємств (асоціації, корпорації, консорціуми);
 • Сільських (фермерських) господарств;
 • Банків та інших фінансових організацій (страхових компаній, кредитних спілок, інститутів спільного інвестування);
 • Організацій ринкової інфраструктури (товарних бірж, фондових бірж);
 • Дольової участі в бізнесі (долі в капіталі товариства або товариства);
 • Інвестиційних проектів з реконструкції діючих підприємств (цілісних майнових комплексів), а також вартості планованого бізнесу створюваних компаній.

За бажанням Замовника незалежна оцінка бізнесу (для продажу бізнесу, застави, тощо) проводиться для цілей:

 • Оцінка бізнесу для - Приватизації підприємства, реструктуризації, ліквідації, злиття, поглинання, виділення і т.д.
 • Визначення поточної ринкової вартості бізнесу в разі його часткової або повної покупки або продажу, при виході одного або декількох учасників з товариства і т.д.;
 • Оцінка бізнесу для - Визначення вартості цінних паперів підприємства, паїв, часток в його капіталі у випадках проведення різного роду операцій з ними;
 • Визначення кредитоспроможності підприємства і величини вартості застави при кредитуванні;
 • Зниження рівня фінансового ризику при кредитуванні;
 • Оцінка бізнесу для - Визначення ринкової вартості майна при проведенні страхових операцій;
 • Визначення розміру збитку при настанні страхових випадків;
 • Оцінка бізнесу для - Визначення величини нанесеного збитку, в результаті порушення Ваших майнових прав;
 • Оподаткування підприємства (при визначенні бази оподаткування, необхідно провести об\'єктивну оцінку підприємства);
 • Оцінка бізнесу для - Переоцінки активів підприємства для цілей бухгалтерського обліку;
 • Внесення до статутного капіталу майнових внесків засновників;
 • Викуп акцій у акціонерів;
 • Оцінка бізнесу для - Визначення вартості нематеріальних активів;
 • Оскарження судового рішення про вилучення власності
 • Оцінка бізнесу для - Визначення величини орендної плати при здачі бізнесу в оренду;
 • Здійснення емісії цінних паперів;
 • Оцінка бізнесу для - Придбання або продажу підприємство (бізнесу) на найбільш вигідних для Вас умовах (обгрунтування інвестиційного рішення);
 • Отримання компетентного незалежної думки про вартість підприємства (бізнесу), заснованого на загальноприйнятих в Україні і світовій практиці підходах до оцінки;
 • Оцінка бізнесу для - Обгрунтування доцільності здійснення інвестиційних проектів з реконструкції діючих підприємств, а також щодо створення нових компаній;
 • Формування чіткого уявлення про вартість як своїх активів, так і контрагентів, достовірної інформації про можливі терміни окупності підприємства (бізнесу), розмір щорічного прибутку, перспективі розвитку на ринку товарів і послуг;
 • Оцінка бізнесу для - Прийняття оптимального, економічно обгрунтованого управлінського рішення для вибору стратегії операції;
 • Отримання вагомих аргументів для ведення переговорів і відстоювання своєї точки зору в процесі здійснення операції;
 • Оцінка бізнесу для - Отримання документального підтвердження (звіт про оцінку підприємства / бізнесу), що буде мати юридичну силу в суді і може використовуватися в рамках судового діловодства;

Перелік документів та інформації, необхідних для оцінки бізнесу (для продажу бізнесу, застави, пр.):

 1. Копії установчих документів (Статут, Установчий договір, Свідоцтво про реєстрацію);
 2. Копії проспектів емісії, звітів про підсумки випуску цінних паперів (для акціонерних товариств);
 3. Види діяльності та організаційна структура компанії;
 4. Копії договорів оренди на нерухоме майно (якщо є);
 5. Дані бухгалтерської звітності за останні 3-5 років (або можлива кількість попередніх періодів): бухгалтерський баланс, звіт про прибутки і збитки;
 6. Останній висновок аудитора (якщо проводилася аудиторська перевірка);
 7. Відомість основних фондів;
 8. Інвентарні списки майна (інвентарний номер, дата постановки на баланс, повна і залишкова балансова вартість на останню звітну дату перед датою оцінки);
 9. Дані про всі активи (нерухомості, запасах, акціях сторонніх товариств, векселі, нематеріальні активи тощо);
 10. Розшифровка кредиторської заборгованості;
 11. Розшифровка статті «незавершене будівництво»;
 12. Розшифровка дебіторської заборгованості: по термінах, за видами дебіторської заборгованості, частка сумнівної заборгованості;
 13. Інформація про наявність дочірніх компаній, холдингів (якщо є), фінансова документація по них;
 14. План розвитку підприємства на найближчі 3-5 років з вказівкою планованої валової виручки по товарам / послугам, необхідних інвестицій, витрат, чистого прибутку - по роках.

Даний перелік документів носить попередній характер і може бути скорочений або розширений після детального ознайомлення оцінювача із завданням на оцінку бізнесу (для продажу бізнесу, застави, тощо).

Вартість послуг з оцінки бізнесу (для продажу бізнесу, застави, пр.) встановлюється в кожному конкретному випадку і залежить від наступних чинників:

 • типу і складу підприємства, характеристики бізнесу (величини оцінюваної компанії, кількості її активів);
 • повноти та достовірності є у Замовника, необхідної інформації про об\'єкт оцінки;
 • терміновості виконання замовлення і т.д.

За результатами проведеної роботи оформляється звіт про оцінку бізнесу, який має повну юридичну силу.

Наші проекти з оцінки землі

 
Регіон: Київська обл.
 
Площа ділянки: 17 сот.
 
Призначення: Буд-во будинку
 

Опитування

В условиях последствий финансового кризиса, куда вкладывать деньги?

Наші проекти з оцінки житла

 
Регіон: Вишневе
 
Тип об'єкту: Приватний будинок, земля
 
Площа: 220 кв.м.